โรคเมอร์ส สามารถแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการ ไอ หรือการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีการป้องกันตนเอง

โรคเมอร์ส หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East respiratory Syndrome : MERS) หรือชื่อเดิม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus : MERS CoV)

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2014 พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบางรายไม่มีรายงานการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ล่าสุดมีการระบาดในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด พบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่มได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง

อาการของโรค

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (MERS CoV) บางรายไม่มีอาการ ในรายที่มีอาการบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย เช่น ไข้ไอ บางรายจะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง และบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และถึงแก่ชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปเชื้อมีระยะฟักตัวตั้งแต่ 2 ถึง 14 วัน

วิธีการแพร่โรค

การแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน สามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการ ไอ และมักเกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยไม่ได้มีการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล ทั้งนี้บางรายมีประวัติการสัมผัสกับสัตว์ และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอูฐ

การรักษา

เป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง และยังไม่มีวัคซีน และยารักษาโดยเฉพาะ

admin